Reklamacje

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (dalej MAI).

Reklamacje można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie MAI: ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
  (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
 2. za pośrednictwem poczty na adres MAI: ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
 3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 00
 4. pocztą elektroniczną: reklamacje@mai-cee.com

 

MAI jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, NIP 5213012685, REGON 014966849, KRS 0000107363, jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) tj. obowiązku prawnego administratora danych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail IOD@mai-cee.com;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Kontakt

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 00
Fax: +48 (22) 430 20 02
e-mail: maipoland@mai-cee.com