Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MAI

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia danych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat stosowanych zasad przetwarzania danych osobowych.

PRIVACY POLICY

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. is committed to protecting personal data and complying with the highest standards of privacy and security of personal information. This privacy policy relates to our use of any personal information and data protection practices.

KTO PRZETWARZA DANE

Administratorem danych osobowych jest: MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (MAI), ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp. KRS 0000107363, NIP 521-30-12-685

WHO IS DATA CONTROLLER

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. having its registered office in Warsaw, 9 Gen. Zajączka Street, postal code 01-518 Warsaw, Tax ID number 5213012685, statistical ID 014966849, Registration ID 0000107363 is a data controller.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE

MAI przetwarza dane osobowe m.in. w związku z:

1) rekrutacją i zatrudnieniem pracowników / zleceniobiorców MAI;

2) wykonywaniem czynności brokerskich na rzecz i imieniu klientów MAI;

3) obsługą szkód na zlecenie klientów MAI;

4) udostępnieniem klientom MAI narzędzi informatycznych do komunikacji z nami;

5) obsługą reklamacji kierowanych do MAI;

6) obsługą zapytań kierowanych przez strony internetowe MAI.

WHY DO WE COLLECT DATA ?

MAI collects personal data in relation to:

1) recruitment and employment of MAI staff and contractors;

2) insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients;

3) claims’ handling upon request of MAI clients;

4) providing MAI clients with web-based tools to communicate with us;

5) complaints sent to MAI;

6) inquiries’ handling through MAI websites.

CZYJE DANE PRZETWARZAMY ?

MAI przetwarza dane osobowe następujących osób:

1) kandydatów do pracy i pracowników MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub przepisów prawa;

2) klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w związku z zawarciem umowy z klientem;

3) pracowników klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy powierzenia lub prawnie uzasadnionego interesu brokera, jakim jest wykonywanie czynności brokerskich na rzecz i w imieniu klientów;

4) osób składających reklamację MAI na podstawie przepisów prawa;

5) osób kierujących zapytania przez strony internetowe MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

6) pozostałych osób na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub żądania do podjęcia przed MAI działań przed zawarciem umowy.

WHO ARE DATA SUBJECTS ?

MAI collects personal data of the following data subjects:

1) job applicants and MAI employees on the basis of consent given by the data subject or relevant laws and regulations;

2) MAI clients on the basis of consent given by the data subject or a contract to which the data subject is a party;

3) MAI clients’ employees on the basis of consent given by the data subject or a data processing agreement or MAI’s legitimate interests to perform insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients.

4) persons who lodge a complaint with MAI on basis of relevant laws and regulations;

5) persons who send inquiries through MAI websites on the basis of consent given by the data subject;

6) other persons on the basis of consent given by the data subject or in order to take steps by MAI upon request of the data subject prior to entering into a contract;

JAKIE DANE PRZETWARZAMY ?

MAI przetwarza następujące dane osobowe:

imię/nazwisko, płeć, stan cywilny, miejsce/data urodzenia, obywatelstwo, PESEL, NIP, numer paszportu, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer rachunku bankowego, miejsce pracy, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon, e-mail, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, stopień niepełnosprawności, stopień niezdolności, stan zdrowia, przebieg leczenia, historia chorób, dane o nałogach, przynależność związkowa, dane dotyczące orientacji seksualnej

WHAT DATA DO WE COLLECT ?

MAI collects the following data items:

name/surname, sex, marital status, place/date of birth, citizenship, ID number, Tax ID number, passport number, driving license number, bank account number, place of employment/domicile, mail address, phone number, e-mail, history of education / employment, authorisations, skills, interests, disabilities, health condition, history of medical treatment/diseases, addictions, trade union membership, sexual orientation

JAK ZBIERAMY DANE ?

MAI zbiera dane osobowe od:

1) bezpośrednio od osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;

2) pracodawców osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;

3) innych dystrybutorów ubezpieczeń;

4) naszych klientów zgodnie z umową powierzenia.

HOW DO WE COLLECT DATA ?

MAI collects personal data:

1) directly from data subjects by means of questionnaires, application forms and other paper documents as well as electronically including e-mail;

2) from employers of data subjects by means of questionnaires, application forms and other paper documents as well as electronically including e-mail;

3) from other distributors of insurance;

4) from our clients as agreed in data processing agreements .

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE ?

MAI udostępnia dane osobowe:

1) zakładom ubezpieczeń i innym współpracującym z MAI dystrybutorom ubezpieczeń w zakresie i celu wykonywania czynności brokerskich na rzecz i imieniu naszych klientów;

2) podmiotom świadczącym usługi lecznicze w zakresie i celu obsługi szkód;

3) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa.

HOW DO WE SHARE DATA ?

MAI shares personal data with:

1) insurance carriers and other distributors of insurance co-cooperating with MAI in relation to insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients;

2) medical service providers in relation to claims’ handling;

3) other entities authorised by law to access personal data.

GDZIE TRANSFERUJEMY DANE ?

MAI przetwarza dane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W wyjątkowych przypadkach transferujemy dane poza ten obszar, wtedy każdorazowo upewniamy się, że mamy na to zgodę osoby, której dane transferujemy lub zgodnie z przepisami prawa legalizującymi transfer danych do państwa trzeciego. Zobowiązujemy się stosować wszelkie wymagane prawem środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych w państwach trzecich na poziomie gwarantowanym na terenie EOG.

WHERE DO WE TRANSFER DATA ?

In general MAI processes and transfers personal data within the European Economic Area (EEA). In exceptional cases personal data may be transferred by MAI to countries outside of the EEA on the basis of consent given by the data subject or data protection regulations on transfers of personal data to third parties. Where required under applicable laws we will take measures to ensure that personal data handled in third countries will receive at least the same level of protection as it is given in the EEA.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY ?

Dane osobowe będą przetwarzane przez MAI do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości oraz kodeksu pracy.

HOW LONG DO WE RETAIN DATA ?

Personal data will be retained by MAI until the expiry date of your insurance as well as until the corresponding time bar for potential claims and the storage period of documents under the Accounting Act and the Labor Code come to their ends.

JAKIE MASZ PRAWA

Jeśli przetwarzamy Twoje dane to masz prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

2)      do usunięcia danych,

3)      do ograniczenia przetwarzania,

4)      do przenoszenia danych,

5)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

7)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

WHAT RIGHT DO YOU HAVE ?

If MAI collects your personal data, you have the rights:

1)      of access to your personal data and rectification of thereof,

2)      of erasure,

3)      of restriction of processing,

4)      of data portability,

5)      to object,

6)      to withdraw consent not affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal,

7)      to lodge a complaint with a data protection supervisory authority.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 17 maja 2018 r.

CHANGES TO THIS POLICY

We keep our privacy policy under regular review to keep it up to date or to comply with legal requirements. This privacy policy was last updated on 17 May 2018.

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

1)      elektronicznie: IOD@mai-cee.com

2)      telefonicznie: +48 (22) 430 20 00

3)      listownie: ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

HOW TO CONTACT US

In any cases related to your personal data feel free to contact our data protection officer:

1)      e-mail us at: IOD@mai-cee.com

2)      call us: +48 (22) 430 20 00

3)      write to us at: ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa