Reklamacje

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (dalej MAI).

Reklamacje można składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie MAI: ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
    (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
  2. za pośrednictwem poczty na adres MAI: ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
  3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 00
  4. pocztą elektroniczną: reklamacje@mai-cee.com

 

MAI jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Administratorem danych zawartych w reklamacji będzie:

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp.
KRS 0000107363, NIP 521-30-12-685

Dane te będą przetwarzane przez administratora w celu rozpatrzenia reklamacji, a klientowi zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo wglądu w treść tych danych i ich poprawiania.

Kontakt

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 00
Fax: +48 (22) 430 20 02
e-mail: maipoland@mai-cee.com